مهارت هاي زندگی چیست؟

مهارت هاي زندگی، مجموعه اي از توانایی ها هستند که زمینه سازگاري و رفتار مفید را براي فرد فراهم میکنند.
این توانایی ها فرد را قادر می سازد تا مسئولیت و نقش های اجتماعی اش را بپذیرد و بدون لطمه زدن به خود و دیگران، با خواست ها، انتظارات و مشکلات رو به رو شود.

ده مهارت زندگی که سازمان بهداشت جهانی مشخص نموده، عبارتند از:
۱- مهارت خودآگاهی
۲- مهارت همدلی
۳- مهارت روابط بین فردي
۴- مهارت ارتباط موثر
۵- مهارت مقابله با استرس
۶- مهارت مدیریت هیجان
۷- مهارت حل مسئله
۸- مهارت تصمیم گیري
۹- مهارت تفکر خلاق
۱۰- مهارت تفکر خلاقانه

فواید و کاربرد هاي مهارت هاي زندگی:

مهمترین فواید و کاربرد های مهارت های زندگی عبارتند از:
۱- نحوه کنار آمدن با انتظارات متفاوت خود، خانواده، همسر، فرزندان، دوستان، همکاران و جامعه
۲- برقراري رابطه لذت بخش با امکانات، تکنولوژي و محیط زندگی
۳- دفع فشارهاي روانی از طرف محیط
۴- سازگاري با مسائل اقتصادي و نیازهاي معیشتی
۵- تقویت مدیریت خانواده و تربیت فرزندان
۶- تقویت اعتماد به نفس
۷- تقویت مهارت هاي ارتباطی
۸- تامین سلامت جسمی و بهداشت روانی
۹- تامین آرامش و لذت زندگی
۱۰- خود شکوفایی، بالندگی، خوشبختی و شادابی